Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

dr hab. Andrzej Misiołek Senator RP

Biografia

Zdjęcie
Data29-01-2008

Andrzej Misiołek

Senator Rzeczpospolitej Polskiej


  • Senator społeczny dwóch kadencji ze Śląska.
  • Przewodniczący senackiej Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Członek Komisji Edukacji, Nauki i Sportu.
  • Nauczyciel akademicki z trzydziestoletnim doświadczeniem.
  • Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.
  • Autor kilku książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ekofilozofii.
  • Społecznik wspierający aktywnie organizacje pozarządowe.


Urodził się 30 listopada 1961 r. w Namysłowie. W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1992 r. uzyskał stopień doktora chemii, a w 2007 r. – doktora habilitowanego nauk humanistycznych. W latach 1983–1987 był asystentem, a w okresie 1992–1999 – adiunktem na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1987–1992 pracował w Centrum Chemii Polimerów Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. W latach 1998–2001 był prorektorem pełniącym obowiązki rektora, a w okresie 2001–2005 – rektorem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Prowadził tam też wykłady i seminaria. W latach 1998–2005 był dyrektorem ds. organizacji i rozwoju, a w okresie 1999–2005 – kierownikiem Zakładu Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Od 2005 r. pracuje w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, gdzie pełni funkcję prodziekana Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia. Jest też kierownikiem Katedry Pedagogiki, w której od 2011 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2005 r. wykłada również w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Od 2009 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Środowiska i Higieny Pracy tej uczelni.
Był redaktorem naukowym kwartalnika "Środowisko i Rozwój" w Bytomiu, członkiem rady naukowej kwartalnika "Nauczyciel i Szkoła", członkiem rady programowej dwumiesięcznika naukowego "Problemy Ekologii" w Mysłowicach oraz czasopisma naukowego „Społeczeństwo i Edukacja – Międzynarodowe Studia Humanistyczne”. Był pomysłodawcą i organizatorem, w okresie 2000–2005, ogólnopolskiej konferencji naukowej "Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska", corocznie odbywającej się w Bytomiu. Jest też współorganizatorem cyklicznej konferencji ekologicznej „Szukamy Rady na Odpady”. Jest autorem kilku książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych. Od 2011 r. zasiada w Narodowej Radzie Ekologicznej. Przewodniczy Radzie Naukowej Akademii Edukacji Ekologicznej. Należy do Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jest współzałożycielem Bytomskiego Stowarzyszenia Konserwatystów i Liberałów oraz stowarzyszenia byłych członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów z 1980 r. – "NZS 1980".

Senator VII, VIII i IX kadencji Senatu RP. W Senacie VII kadencji był członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Obrony Narodowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska. W VIII kadencji Senatu zasiadał w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, był także przewodniczącym Senackiej Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. W IX kadencji Senatu zasiada w Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Infrastruktury, której obecnie jest przewodniczącym. Do dnia 12 grudnia 2017 roku należał do Platformy Obywatelskiej RP, zasiadał w Zarządzie Regionu Śląskiego tej partii.
Jest żonaty, ma czwórkę dzieci.

 

 O senatorze Misiołku:


„Z Panem profesorem Andrzejem Misiołkiem współpracuję blisko już od wielu lat. Przez ostatnie osiem lat, kiedy pełni funkcje Senatora RP, wykonuje swoje obowiązki parlamentarne społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia. Taka postawa jest rzadko spotykana w obecnym życiu publicznym i budzi mój głęboki szacunek.”


Prof. Krzysztof Szaflarski

Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej  w Katowicach

 

 

„Znakomity wykładowca, wyjątkowy pedagog. W swojej trzydziestoletniej pracy nauczyciela akademickiego wykształcił kilka pokoleń śląskiej młodzieży, pomagającą im nie tylko w zdobyciu wiedzy, ale również kształtując w nich postawy etyczne i obywatelskie.”

Małgorzata Sikorska

Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

 

 
 „Dzięki zaangażowaniu senatora Andrzeja Misiołka ważne wydarzenia historii Śląska stały się przedmiotem ogólnopolskiej debaty i zainteresowania polskiego parlamentu. Skutkowało to między innymi podjęciem przez Senat RP i Zgromadzenie Narodowe Węgier uchwały upamiętniającej 70. Rocznicę śmierci wybitnego Ślązaka Henryka Sławika oraz zorganizowaniem w polskim parlamencie wystaw i debat poświęconych Powstaniom Śląskim”.

Grzegorz Wolnik

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego

 

 

 „Współpraca Profesora z naszą Fundacją rozpoczęła się wiele lat temu. Wyniknęła z zainteresowań problemami dzieci obarczonych różnymi niepełnosprawnościami oraz ze wspólnego  przekonania, iż wiele działań na rzecz tego środowiska można  przeprowadzić lepiej i efektywniej. To profesor Andrzej Misiołek jest orędownikiem zmian, których można dokonać w rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej, gwarantujących dzieciom z niedosłuchem centralnym specjalne warunki kształcenia. Jego dotychczasowe zabiegi spowodowały, że sprawą nierównego traktowania dzieci obarczonych niepełnosprawnością zainteresował się Rzecznik Praw Dziecka, a MEN rozpoczęło konsultacje społeczne celem lepszego wsparcia  rozwoju tej grupy dzieci.”

Dr Iwona Sosnowska – Wieczorek

Prezes Fundacji In Corpore
Katowice

 

 

„Kompetentny. Konkretny. Odpowiedzialny.  Te trzy słowa najkrócej a jednocześnie  najlepiej  określają i charakteryzują  Pana dr. hab. Andrzeja Misiołka również jako autora wielu artykułów  dla kwartalnika „Ekologia” oraz  Jego zaangażowanie w pracach Rady Programowej pisma.  Sobie i wydawnictwu  życzyłabym  więc  jak najwięcej tak cennych i ważnych dla nas  współpracowników…”

Ewelina Sygulska

Redaktor Naczelny Kwartalnika Ekologia
Katowice