Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt

dr hab. Andrzej Misiołek Senator RP

Zespół

Zdjęcie
Data16-04-2008

Zespół Parlamentarzystów Województwa Śląskiego

W dniu 8 lutego 2008 r. posłowie VI kadencji Sejmu RP i senatorowie VII kadencji Senatu RP, podjęli decyzję o utworzeniu, uchwalili Regulamin oraz wybrali władze Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego w osobach:Senator Andrzej Misiołek - Przewodniczący


Członkowie Prezydium:

Senator Sławomir Kowalski
Poseł Krzysztof Matyjaszczyk
Poseł Danuta Pietraszewska
Poseł Grzegorz Tobiszowski


Celem powołania Zespołu jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju regionu Górnego Śląska.

Członkowie Zespołu za cel działania stawiają przede wszystkim:

1. wspieranie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego Górnego Śląska w ramach Rzeczypospolitej Polskiej,

2. popularyzowanie wartości regionalnych oraz rozwój edukacji regionalnej,

3. promocja i upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii Górnego Śląska,

4. przedstawianie organom Sejmu i Senatu oraz innym organom propozycji działań dotyczących spraw przedstawionych w punktach 1, 2 i 3.


Aktualności:

LISTA CZŁONKÓW ZESPOŁU


 1. Waldemar Andzel - sejm
 2. Jacek Brzezinka - sejm
 3. Piotr Van der Coghen - sejm
 4. Aleksander Chłopek - sejm
 5. Grzegorz Doliniak - sejm
 6. Jacek Falfus - sejm
 7. Krzysztof Gadowski - sejm
 8. Ryszard Galla - sejm
 9. Tomasz Głogowski - sejm
 10. Adam Gawęda - sejm
 11. Tadeusz Gruszka - senat
 12. Grzegorz Janik - sejm
 13. Jan Kaźmierczak - sejm
 14. Witold Klepacz - sejm
 15. Sławomir Kowalski - senat
 16. Bożena Kostkowska - sejm
 17. Marek Krząkała - sejm
 18. Kazimierz Kutz - sejm
 19. Izabela Leszczyna - sejm
 20. Ewa Malik - sejm
 21. Beata Małecka – Liebera - sejm
 22. Kazimierz Matuszny - sejm
 23. Krzysztof Matyjaszczyk - sejm
 24. Zbigniew Meres - senat
 25. Andrzej Misiołek - senat
 26. Antoni Motyczka - senat
 27. Maria Nowak - sejm
 28. Mirosława Nykiel - sejm
 29. Maria Pańczyk - senat
 30. Antoni Piechniczek - senat
 31. Janina Pietraszewska - sejm
 32. Jarosław Pięta - sejm
 33. Grzegorz Pisalski - sejm
 34. Marek Plura - sejm
 35. Wojciech Saługa - sejm
 36. Mirosław Sekuła - sejm
 37. Henryk Siedlaczek - sejm
 38. Andrzej Sośnierz - sejm
 39. Zbigniew Szaleniec - senat
 40. Andrzej Szewiński - senat
 41. Grzegorz Sztolcman - sejm
 42. Grzegorz Tobiszewski - sejm
 43. Tomasz Tomczykiewicz - sejm
 44. Jadwiga Wiśniewska - sejm
 45. Marek Wójcik - sejm
 46. Adam Wykręt - sejm
 47. Ryszard Zawadzki - sejm
 48. Jerzy Ziętek - sejm
REGULAMIN ZESPOŁU PARLAMENTARZYSTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO§ 1.


1. Zespół Parlamentarzystów Województwa Śląskiego, zwany dalej „Zespołem”, został utworzony na podstawie art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (DZ.U. Z 2003 r. Nr 221 poz. 2199) oraz art. 8 ust 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ( Monitor Polski z 2002 r. Nr 23, poz. 398 z późn. zm.).

2. Zespół tworzą posłowie VI kadencji Sejmu RP i senatorowie VII kadencji Senatu RP, którzy zgłosili się do pracy w Zespole i stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną problematyką rozwoju regionalnego – w szczególności Górnego Śląska.

3. Celem powołania Zespołu jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju regionu Górnego Śląska.

4. Przynależność do Zespołu jest dobrowolna.


§ 2.


Zadania Zespołu

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) wspieranie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego Górnego Śląska w ramach Rzeczypospolitej Polskiej,

2) popularyzowanie wartości regionalnych oraz rozwój edukacji regionalnej,

3) promocja i upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii Górnego Śląska,

4) przedstawianie organom Sejmu i Senatu oraz innym organom propozycji działań dotyczących spraw przedstawionych w punktach 1, 2 i 3.


§ 3.


Władze zespołu

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który reprezentuje Zespół na zewnątrz.

2. W skład władz Zespołu wchodzą przewodniczący i zastępcy przewodniczącego, tworzący prezydium Zespołu.

3. Wybór przewodniczącego Zespołu oraz jego zastępców następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

4. Odwołanie władz Zespołu może nastąpić na wniosek co najmniej 1/4 członków Zespołu na zasadach określonych w punkcie 3.


§ 4.


Formy pracy Zespołu

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż co sześć miesięcy.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje z tygodniowym wyprzedzeniem, przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu.

3. Posiedzeniom Zespołu przewodniczy przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

4. W posiedzeniach Zespół mogą uczestniczyć parlamentarzyści nie będący członkami Zespołu a także na zaproszenie Prezydium, przedstawiciele rządu, samorządu, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych

5. Pomiędzy posiedzeniami Zespołu, jego bieżącymi pracami kieruje prezydium.


§ 5.


Zasady i tryb podejmowania decyzji przez Zespół

1. Zespół podejmuje decyzje większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków Zespołu.

2. Zespół przyjmuje stanowiska lub opinie w zakresie przedmiotowym spraw o których mowa w § 1 pkt. 3 oraz § 2.


§ 6.

Tryb zmiany Regulaminu

Zmiana regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zespołu, podjętej bezwzględną większością głosów na posiedzeniu następującym po posiedzeniu, na którym przedstawiono projekt zmian w regulaminie.


§ 7.


Obsługa Zespołu

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Spraw Senatorskich.